TELEFONY
ALARMOWE
601 100 300 985

Zapytanie ofertowe

Zapytanie ofertowe (dotyczy prac projektowych dotyczących przebudowy i rozbudowy Centralnej Stacji GOPR przy ul. Poznańskiej 6 w Wałbrzychu) CPV7 1000000-8

2017-02-17 09:54

 

Zapytanie ofertowe

(dotyczy prac projektowych dotyczących przebudowy i rozbudowy Centralnej Stacji GOPR przy ul. Poznańskiej 6 w Wałbrzychu)

CPV7 1000000-8

 

I. ZAMAWIAJĄCY

Grupa Regionalna

Górskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego

ul. Poznańska 6, 58-303 Wałbrzych

NIP: 736-10-39-808

Zamówienie będzie realizowane bez zastosowania przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz. U. Nr 19, poz. 177) Prawo zamówień publicznych zgodnie z art. 4 pkt 8.

II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na wykonaniu prac projektowych dot. Stacji Centralnej GOPR przy ul. Poznańskiej 6 w Wałbrzychu obejmująca:

1.      Aktualizacja koncepcji rozbudowy i przebudowy budynku oraz wstępnego zagospodarowania terenu.

2.      Projekt budowlany rozbudowy Stacji Centralnej GOPR w Wałbrzychu wraz
z zagospodarowaniem terenu działki nr 50. 

3.      Projekty wykonawcze, STWiORB i kosztorysy dla rozbudowy Stacji Centralnej GOPR
w Wałbrzychu.

4.      Projekt budowlany remontu instalacji budowlanych Stacji Centralnej GOPR w Wałbrzychu wraz z zagospodarowaniem terenu działki nr 51. 

5.      Projekty wykonawcze, STWiORB i kosztorysy dla remontu instalacji Stacji Centralnej GOPR w Wałbrzychu.

6.      Uzyskanie opinii, uzgodnień i pozwolenia na budowę dla rozbudowy Stacji Centralnej GOPR w Wałbrzychu.

7.      Uzyskanie opinii, uzgodnień i pozwolenia na remont instalacji Stacji Centralnej GOPR
w Wałbrzychu.

 

W celu realizacji przedmiotu zamówienia Zamawiający przekaże Wykonawcy materiały
w postaci pliku doc.; pdf.

Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.

III. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA

Termin wykonania przedmiotu zamówienia do  30.03.2017 r.

IV. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY

Oferent powinien stworzyć ofertę na formularzu załączonym do niniejszego zapytania. 
Oferta powinna być:

            - opatrzona pieczątką firmową lub podpisem,

            - posiadać datę sporządzenia,

            - zawierać adres lub siedzibę oferenta, numer telefonu, numer NIP,

            - podpisana czytelnie przez wykonawcę.

V. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT

1.    Oferta powinna być dostarczona osobiście na adres: Grupa Regionalna Górskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego, ul Poznańska 6, 58-303 Wałbrzych do dnia 27.02.2017 r.

2.    Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

3.   Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę.

 

VI. OCENA OFERT

Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie następujących kryteriów: Cena 100%

 

VII. INFORMACJE DOTYCZĄCE WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

  1. Ocena ofert zostanie dokonana w dniu 20.02.2017., a wyniki i wybór najkorzystniejszej oferty zostanie ogłoszony na tablicy informacyjnej oraz na stronie internetowej Zamawiającego.  
  2. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.
  3. O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi oferentów telefonicznie.

 

VIII. DODATKOWE INFORMACJE

Dodatkowych informacji udziela: Mariusz Rzepecki – Naczelnik Grupy, e-mail:mrzepecki@gopr.pl  tel. 74 6447010

1.Zamawiający zastrzega sobie prawo odstąpienia od niniejszego postępowania bez podania  przyczyny.

2.Zamawiający nie zwraca kosztów przygotowania i złożenia oferty, jak również nie zwraca złożonych ofert po ich otwarciu. 

IX. ZAŁĄCZNIKI

Wzór formularza ofertowego: do pobrania tutaj

SPONSORZY GOPR

PARTNERZY GRUPY WAŁBRZYSKO-KŁODZKIEJ GOPR


Górskie Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe realizuje zadania z zakresu ratownictwa górskiego dzięki środkom finansowym MSWiA