TELEFONY
ALARMOWE
601 100 300 985

Rewitalizacja

Rewitalizacja Stacji GOPR w Wałbrzychu oraz terenów przyległych na cele społeczne RPO WD 2014-2020


Oś priorytetowa 6 Infrastruktura spójności społecznej
Działanie 6.3 Rewitalizacja zdegradowanych obszarów
Poddziałanie 4 - 6.3.4 Rewitalizacja zdegradowanych obszarów - ZIT AW (schemat A i C)

 

Cel projektu: poprawa zdegradowanej substancji budynku Stacji Centralnej GOPR w Wałbrzychu przy ulicy Poznańskiej 6 wraz dostosowaniem dla potrzeb osób niepełnosprawnych oraz rewitalizacja i zagospodarowanie terenów przyległych

 

Okres realizacji: marzec 2019 – lipiec 2020
Wartość projektu: 1 252 756,96 PLN
Kwota dofinansowania: 1 190 119,11 PLN

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PARTNERZY GOPR

PARTNERZY GRUPY SUDECKIEJ GOPR


Górskie Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe realizuje zadania z zakresu ratownictwa górskiego dzięki środkom finansowym MSWiA