TELEFONY
ALARMOWE
601 100 300 985

Klauzula informacyjna

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych przez GÓRSKIE OCHOTNICZE POGOTOWIE RATUNKOWE
 
Administrator danych
Administratorem danych jest Górskie Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe 34-500 Zakopane ul. Józefa Piłsudskiego nr 65
 
Dane kontaktowe
Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email: sekretariat@gopr.pl , lub pisemnie (adres siedziby administratora) lub na adres biuro@goprsudety.pl 
U administratora danych osobowych wyznaczony jest inspektor ochrony danych, z którym można się skontaktować poprzez email: iod@gopr.pl  lub pisemnie (adres siedziby administratora). Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.
 
Cele przetwarzania oraz podstawa prawna przetwarzania
Pani/Pana dane mogą być przetwarzane w celu:
Niezbędnym do wykonania prawnego obowiązku ciążącego na administratorze (podstawa z art.6 ust.1 lit.c RODO) na podstawie Ustawy z dnia 18.08.2011 o bezpieczeństwie i ratownictwie w górach i na zorganizowanych terenach narciarskich (Dz.U. z 2011r. Nr208 poz. 1241 z późn. zm.)
Wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora w celu stosowania marketingu bezpośredniego (podstawa z art. 6 ust 1 lit.f RODO) usług własnych administratora, w tym w celach analitycznych i profilowania – podstawą prawną przetwarzania danych jest niezbędność przetwarzania do realizacji prawnie uzasadnionego interesu administratora; uzasadnionym interesem administratora jest prowadzenie marketingu bezpośredniego swoich usług,
Realizacji umowy (podstawa z art.6 ust.1 lit.a i b RODO);
Dla celów marketingowych, podstawą prawną przetwarzania danych jest Pani/Pana zgoda, pod warunkiem, że ta zgoda została przez Panią/Pana udzielona. W razie nieudzielenia zgody dane osobowe nie są przetwarzane w tym celu,
W celu ewentualnego dochodzenia roszczeń związanych z zawartą z Panią/Panem umową zlecenia – podstawą prawną przetwarzania danych jest niezbędność przetwarzania do realizacji prawnie uzasadnionego interesu administratora; uzasadnionym interesem administratora jest możliwość dochodzenia przez niego roszczeń.
Ponadto Administrator  zbiera informacje z adresów IP użytkowników oraz cookes. Cookes z domeny walbrzyska.gopr.pl nie są wykorzystywane do pozyskiwania jakichkolwiek informacji o użytkownikach serwisu. Stosowane cookies nie przechowują żadnych danych osobowych ani innych informacji zebranych od użytkowników.
Nie skorzystanie przez Użytkownika z opcji blokady mechanizmu cookies dostarczanej przez oprogramowanie klienta HTTP (powszechnie "przeglądarka WWW") lub korzystanie z oprogramowania nie udostępniającego takiej możliwości jest równoznaczne z akceptacją faktu korzystania z mechanizmu cookies.
Więcej można dowiedzieć się o mechanizmach cookies oraz zaletach i wadach tych mechanizmów na portalach tematycznych np. www.wszystkoocisteczkach.pl
 
Okres przez który dane będą przechowywane
Pani/Pana dane przechowujemy przez okres obowiązywania zgody nie dłużej niż okres wymagany dla przechowywania dokumentów zgodny z aktualnie obowiązującymi przepisami do dochodzenia ewentualnych roszczeń wynikających z przepisów kodeksu cywilnego i ustawy o rachunkowości.
W przypadku realizacji zadań wynikających z przepisów prawa -Ustawy z dnia 18.08.2011 o bezpieczeństwie i ratownictwie w górach i na zorganizowanych terenach narciarskich (Dz.U. z 2011r. Nr208 poz. 1241 z późn. zm.) okres utrzymywania rejestrów wynosi 10 lat.
Administrator przestanie wcześniej przetwarzać dane wykorzystywane do celów marketingu bezpośredniego, jeżeli zgłosi Pani/Pan sprzeciw wobec przetwarzania Pani/Pana danych w tych celach.
 
Odbiorcy danych
Pani/Pana dane mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora m.in. dostawcom usług IT, -przy czym takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy z administratorem i wyłącznie zgodnie z poleceniami administratora. Ponadto dane mogą być udostępnione firmom prawniczym, podwykonawcom usług, organom administracji publicznej, organom egzekucyjnym, organom postępowania przygotowawczego.
 
Przekazywanie danych poza EOG
Pani/Pana dane nie będą przekazywane do odbiorców znajdujących się w państwach poza Europejskim Obszarem Gospodarczym.
 
Prawa osoby, której dane dotyczą
Pani/Panu przysługuje:
a)  prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
b)  prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;
c)  prawo do usunięcia danych o ile zachodzą przesłanki wynikające z art.17 ust.1 RODO;
d)  ograniczenia przetwarzania danych o ile zachodzą przesłanki wynikające z art. 18 ust1 RODO;
e)  prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych o ile zachodzą przesłanki wynikające z art. 21 ust1,2 RODO; 
f)   prawo do przenoszenia danych o ile zachodzą przesłanki wynikające z art. 20 ust1 RODO ;
g)  prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych lub innego właściwego organu nadzorczego ;
 
Informacja o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu
W celu realizacji powyższych praw należy skontaktować się z administratorem danych. Można to zrobić np. przesyłając stosowny papierowy wniosek wysłany za pomocą poczty tradycyjnej na adres siedziby administratora danych. 
Kontakt można uzyskać pisząc na adres sekretariat@gopr.pl. lub adres Inspektora Ochrony Danych  iod@gopr.pl .
 
Informacja o dobrowolności podania danych
Podanie danych osobowych w celach marketingowych jest dobrowolne.

PARTNERZY GOPR

PARTNERZY GRUPY SUDECKIEJ GOPR


Górskie Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe realizuje zadania z zakresu ratownictwa górskiego dzięki środkom finansowym MSWiA