TELEFONY
ALARMOWE
601 100 300 985

Zapytanie ofertowe

Na dostawę pojazdu czterokołowego z napędami alternatywnymi fabrycznie nowego w ramach dotacji celowej z UMWD środki inwestycyjne na podstawie przepisów rozdz. 3 Art. 17 ust. 3 i 5ustawy z dnia 18 sierpnia 2011 r. o bezpieczeństwie i ratownictwie w górach i na zorganizowanych terenach narciarskich (Dz. U. Nr 208, poz. 1241.), pn. Poprawa bezpieczeństwa w Sudetach Środkowych i Wschodnich na terenie działania Grupy Regionalnej GOPR Grupy Wałbrzysko-Kłodzkiej przez, szkolenia, sprawdzian stanu wyszkolenia ratowników górskich. Zakup sprzętu specjalistycznego na wyposażenie ratowników Grupy. Modernizacja infrastruktury ratowniczej Grupy.

2017-09-14 12:35

ZAPYTANIE OFERTOWE

 

Na dostawę pojazdu czterokołowego z napędami alternatywnymi fabrycznie nowego

w ramach dotacji celowej z UMWD środki inwestycyjne na podstawie przepisów rozdz. 3 Art. 17 ust. 3 i 5ustawy z dnia 18 sierpnia 2011 r. o bezpieczeństwie i ratownictwie

w górach i na zorganizowanych terenach narciarskich (Dz. U. Nr 208, poz. 1241.), pn. Poprawa bezpieczeństwa w Sudetach Środkowych i Wschodnich na terenie działania Grupy Regionalnej GOPR Grupy Wałbrzysko-Kłodzkiej przez, szkolenia, sprawdzian stanu wyszkolenia ratowników górskich. Zakup sprzętu specjalistycznego na wyposażenie ratowników Grupy. Modernizacja infrastruktury ratowniczej Grupy.

 

W związku z faktem, iż wartość niniejszego zamówienia nie przekracza wyrażonej

w złotych równowartości kwoty 30.000 euro, zamówienie będzie realizowane na podstawie art. 4 ust. 8 ustawy   z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz.U. z 2013 r.  poz. 907 ze zm.)

 

1. Zamawiający:

Grupa Regionalna GOPR Grupa Wałbrzysko-Kłodzka, adres: ul. Poznańska 6, 58-303 Wałbrzych,

NIP: 736 10 39 808, REGON: 890718490

 

2. Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa pojazdu czterokołowego i napędów alternatywnych fabrycznie nowych, zgodnie z załączoną specyfikacją techniczną:

- pojazd czterokołowy i napędy Załącznik  A

 

3. Rodzaje i opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty wraz

z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert:

Kryterium: Cena 100% - Kryterium oznacza najniższą cenę netto za wykonanie przedmiotu zamówienia. Wykonawca w ofercie powinien podać łączną cenę brutto za wykonanie przedmiotu zamówienia. Cena powinna obejmować całość przedmiotu. Cena ofertowa musi zawierać wszystkie koszty związane z realizacją zadania. Cena ofertowa ma być wyrażona w PLN zgodnie z polskim systemem płatniczym, z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

 

4. Termin realizacji zamówienia: do dnia 15.11.2017 r.,

 

5. Miejsce dostawy zamówienia:

Wykonawca dostarczy przedmiot zamówienia na własny koszt, Grupa Regionalna GOPR Grupa Wałbrzysko-Kłodzka, ul. Poznańska 6, 58-303 Wałbrzych

6. Miejsce, sposób i termin składania ofert: Oferty należy składać w terminie do dnia: 22.09. 2017 r., do godz. 12:00 oferta może być przesłana za pośrednictwem:

- poczty elektronicznej e- mail: walbrzyska@gopr.pl

 

7. Opis warunków udziału w postępowaniu:

- W przypadku ofert składanych pocztą tradycyjną oraz faksem, oferta musi być podpisana przez osoby do tego upoważnione.

 

8. Sposób zapłaty: Dostawca wystawi fakturę. Płatność przelewem na rachunek bankowy Dostawcy

w terminie 14 dni od daty otrzymania zamówionego sprzętu i faktury.

Osoba upoważniona do udzielania informacji na temat zapytania ofertowego:

Mariusz Rzepecki, tel. 607 829 636, e-mail: mrzepecki@gopr.pl

 

9. Załączniki

Załącznik A specyfikacja pojazdu czterokołowego

SPONSORZY GOPR

PARTNERZY GRUPY WAŁBRZYSKO-KŁODZKIEJ GOPR


Górskie Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe realizuje zadania z zakresu ratownictwa górskiego dzięki środkom finansowym MSWiA